ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

Застраховката покрива:
  • едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
  • еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;
  • овце и кози на възраст над 3 месеца;
  • свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
  • птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия; кошери с пчели; риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство; фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.
  • По Специални условия към полицата се застраховат кучета, елитни и състезателни коне, зайци, патици и гъски за производство на черен дроб, екзотични животни.